Методологија Националниот Инвентар на стакленички гасови е направен следејќи ги ревидираните ИПЦЦ прирачници за подготовка на инвентари на стакленички гасови од 1996 и прирачниците за добри практики. Неколку под-категории од секторите Енергетика, Индустрија и Отпад беа пресметани по т.н. Тиер 2 метод , сите емисии од  останатите категории се пресметани следејќи го стандардниот Тиер 1 метод.

Пресметките по Тиер 1 методот се направени на тој начин да ги следат претпоставките и податоците кои се вклучени во ревидираните ИПЦЦ прирачници за подготовка на инвентари на стакленички гасови и се сметаат за стандардни без дополнително да се даваат објаснувања за конкретните национални околности. Додека за Тиер 2 методот беше изготвен документ во кој беа изложени пресметаните национални емисиони фактори. Методологијата за собирање на податоци и избирање на емисиони фактори за секој сектор се објаснети подолу:

ЕНЕРГЕТИКА:

Ратата на активност за периодот 2003-2004 за секторот Енергетика беше превземена од неколку податочни извори: Интернационалната агенција за енергетика, енергетските биланси подготвени од Министерството за Економија  и публикацијата Енергетска статистика 2000-2010 на Заводот за Статистика. Ратата на активност за периодот 2005-2009 беше превземена од Енергетските биланси од Заводот за статистика кои содржат податоци за сите горива во секој сектор согласно ЕУРОСТАТ методологијата.

Тиер 2 методологијата за пресметување на емисиите на стакленички гасови беше применета за пресметка на емисиите од клучните извори: лигнит, природен гас, мазут, фугитивни емисии од откопување на јаглен и секторот авијација. Сите останати категории се пресметани со користење на Тиер 1 методот.

ИНДУСТРИСКИ ПРОЦЕСИ:

Ратата на активност во периодот 2003-2009 за секторот Индустриски процеси беше превземена од статистичките годишници на Заводот за статистика или преку директен контакт со поголемите индустриски постројки. Тиер 2 методот е искористен за пресметка на емисиите на стакленички гасови од производството на челик и производството на феро-легури. Исто така беа пресметани национални емисиони фактори за производството на цемент. Сите останати категории се пресметани со користење на Тиер 1 методот.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО:

Ратата на активност во периодот 2003-2009 за секторот Земјоделство беше превземена од статистичките годишници на Заводот за статистика. Сите категории се пресметани со користење на Тиер 1 методот поради недостатокот на податоци за користење на Тиер 2 методот.

КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ, ПРОМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ШУМАРСТВО:

Ратата на активност во периодот 2003-2009 за секторот Користење на земјиште, промена на земјиште и шумарство генерално беше превземена од статистичките годишници на Заводот за статистика, додека дополнителните податоци се обезбедени преку Инспекторатот кој е дел од Министерството за земјоделство, Шумарство и Водостопанство . Емисионите фактори беа превземени како стандардни вредности од ИПЦЦ прирачници за подготовка на инвентари на стакленички гасови. Сите категории се пресметани со користење на Тиер 1 методот поради недостатокот на податоци за користење на Тиер 2 методот.

ОТПАД:

ИПЦЦ прирачниците за подготовка на инвентари на стакленички гасови предлагаат два методи за пресметка на емисиите на метан од депониите: стандардниот Тиер 1 метод на масен баланс и First Order Decay (FOD) методот кој е Тиер 2 метод. За пресметка на емисиите во периодот 2003-2009 се користи FOD методот.

Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен