Од каде доаѓаат емисиите на стакленички гасови во секторите:  Збирните емисии и понори на стакленички гасови (нето емисии) во 2014 се проценува дека се 9.023 Gg CO2-eq (вклучувајќи ги и шумарството и другите употреби на земјиштето). Следната табела ја дава временската серија на емисии и понори, како и нето емисиите, од 1990 до 2014 година. Значителни варијации во нето емисиите може да се забележат во 2000, 2007, 2008 и 2012 година, каде се забележува пораст на CO2 емисиите во секторот шумарство и други употреби на земјиштето (наместо смалување/понирање) како резултат на зголемената појава на шумски пожари.

  Емисии и понирања на стакленички гасови по сектори (во Gg CO2- eq)

  Сектор

  2003

  2008

  2012

  2013

  2014

  Енергетика

  8.887,7

  9.026,7

  9.450,6

  8.419,4

  7.957,5

  Индустриски процеси и користење на производи

  845,2

  1.132,1

  776,4

  923,1

  921,6

  Земјоделство (без Шумарство и други употреби на земјиштето)

  1.071,6

  1.072,3

  1.019,4

  989,2

  1.001,8

  Шумарство и други употреби на земјиштето

  -3.757,9

  1.351,0

  1.914,8

  -1.837,0

  -3.181,1

  Отпад

  1.550,7

  1.765,5

  2.146,8

  2.226,1

  2.323,4

  Вкупно (со Шумарство и други употреби на земјиштето) – Нето емисии

  8.597,3

  14.347,7

  15.308,0

  10.720,7

  9.023,2

  Вкупно (без Шумарство и други употреби на земјиштето)

  12.355,2

  12.996,7

  13.393,3

  12.557,7

  12.204,3

   

  Анализирајќи ги емисиите по гасови, без секторот Шумарство и други употреби на земјиштето, најголемо учество има  јаглерод диоксид. Неговото учество во 2014 изнесува 69,3%, а потоа следат емисиите на CH4 сo 25,6%, емисиите на N2O со 3,6% и сите гасови кои содржат флуор (F-гасови) со 1,5%.

  Табела 3. Емисии на стакленички гасови, по гасови (во CO2- eq)

  Гас

  2003

  2008

  2012

  2013

  2014

  CO2 (со Шумарство и други употреби на земјиштето)

  5.554,5

  10.832,4

  11.766,2

  7.097,0

  5.272,7

  CO2 (без Шумарство и други употреби на земјиштето)

  9.312,4

  9.481,4

  9.851,4

  8.934,0

  8.453,8

  CH4

  2.475,0

  2.640,3

  2.989,9

  3.018,0

  3.125,6

  N2O

  424,6

  484,7

  449,2

  439,0

  441,5

  HFCs

  89,8

  390,1

  96,7

  165,2

  183,5

  PFCs

  53,4

  0,2

  6,0

  1,4

  0,0

  SF6

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Вкупно (со Шумарство и други употреби на земјиштето) – Нето емисии

  8.597,3

  14.347,7

  15.308,0

  10.720,7

  9.023,2

  Вкупно (без Шумарство и други употреби на земјиштето)

  12.355,2

  12.996,7

  13.393,3

  12.557,7

  12.204,3

  Линк до базата
Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен