Ублажување на климатски промени – извадок од Прв двогодишен ревидиран извештај, за секторите: снабдување со енергија, транспорт и згради
• Сценарија и акционен план
• Критериуми за приoретизација на мерките
• Предлог за социјално чуствителна мерка за ублажување на климатските промени

Документ за политики за климатски промени (АНГ) – извадок од Прв двогодишен ревидиран извештај

Рамка за мониторинг, известување и верификација (АНГ) – извадок од Прв двогодишен ревидиран извештај


ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО СЕКТОРОТ ТРАНСПОРТ

Главната цел на оваа студија е да се изврши сеопфатна оценка на потенцијалот за ублажување на климатските промени на секторот транспорт со примена на пристап од долу – нагоре, како и да се оценат соодветните опции за ублажување имајќи ја предвид нивната еколошка   (обем на намалување на емисиите на стакленички гасови) и економска  (специфичен трошок на намалувањето) ефективност. Покрај ова, спроведен е партиципаторен процес со цел да се одразат спецификите на земјата при приоретизирање на стратегиите за ублажување во овој сектор.

Имајќи ја предвид спроведената анализа и приоретизацијата со партиципаторен пристап, оваа студија е прв чекор за изработка на соодветни национални мерки за ублажување (NAMAs) во транспортниот сектор. Во следната фаза треба да се изработат механизми за мерење, известување и проверка (MRV) на идентификуваните активности за ублажување на климатските промени. Резултатите ќе придонесат за носење на мудри и добро-информирани политики за транспортниот сектор кои ќе ги одразуваат и заложбите за ублажување на климатските промени.

Анализа на возможно ограничување на емисиите на стакленички гасови во Република Македонија; Мерки и политики  - извештајот е достапен само на англиски јазик 

Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) е меѓународна еколошка договор со цел да се "стабилизира стакленички гасови концентрации во атмосферата на ниво што би се спречило опасното антропогено мешање во климатскиот систем." Протоколот од Кјото на UNFCCC е меѓународен договор што поставува обврзувачки обврски за индустријализираните земји да ги намалат емисиите на стакленички гасови. Како дел од Протоколот од Кјото, многу развиени земји се согласија да правно обврзувачки ограничувања / намалување на нивните емисии на стакленички гасови во две обврски периоди. Првиот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2008-2012 година, а вториот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2013-2020, во очекување на Доха амандман влегувањето во правна сила. А нова платформа на преговорите според Конвенцијата започна кој се планира да испорача нови и универзален стакленичките гасови за намалување на протоколот, правен инструмент или други исход со правна сила до 2015 година за период надвор 2020 година.
Република Македонија е потписничка на Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) како не-Анекс I и потписник на Протоколот од Кјото, без квантифицирани емисија ограничување и намалување на посветеност (QELRC). Република Македонија е земја-кандидат за Европската унија (ЕУ) и, за анализа на овој извештај, се претпоставува дека тоа би можело да стане членка во 2020 година. Оценување од пристапувањето на Кипар и Малта, две членки на ЕУ, кои беа, исто така, не-Анекс I Страните на UNFCCC, Република Македонија ќе биде побарано да побара да стане Анекс I земјата како дел од ЕУ преговарачкиот процес.

Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) е меѓународна еколошка договор со цел да се "стабилизира стакленички гасови концентрации во атмосферата на ниво што би се спречило опасното антропогено мешање во климатскиот систем." Протоколот од Кјото на UNFCCC е меѓународен договор што поставува обврзувачки обврски за индустријализираните земји да ги намалат емисиите на стакленички гасови. Како дел од Протоколот од Кјото, многу развиени земји се согласија да правно обврзувачки ограничувања / намалување на нивните емисии на стакленички гасови во две обврски периоди. Првиот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2008-2012 година, а вториот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2013-2020, во очекување на Доха амандман влегувањето во правна сила. А нова платформа на преговорите според Конвенцијата започна кој се планира да испорача нови и универзален стакленичките гасови за намалување на протоколот, правен инструмент или други исход со правна сила до 2015 година за период надвор 2020 година.

Република Македонија е потписничка на Рамковната конвенција за климатски промени на ОН (UNFCCC) како не-Анекс I држава и потписник на Протоколот од Кјото, без квантифицирани ограничување на емисиите на стакленички гасови. Република Македонија е земја-кандидат за Европската унија (ЕУ) и во овој извештај се анализираат возможните ограничувања кој се претпоставува дека би биле наметнати доколку Република Македонија стане полноправна членка на ЕУ, што беше случај пристапувањето на Кипар и Малта, две членки на ЕУ, кои беа, исто така, не-Анекс I држави и од истите во преговарачкиот процес со ЕУ беше побарано да станат Анекс I држави. 

Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) е меѓународна еколошка договор со цел да се "стабилизира стакленички гасови концентрации во атмосферата на ниво што би се спречило опасното антропогено мешање во климатскиот систем." Протоколот од Кјото на UNFCCC е меѓународен договор што поставува обврзувачки обврски за индустријализираните земји да ги намалат емисиите на стакленички гасови. Како дел од Протоколот од Кјото, многу развиени земји се согласија да правно обврзувачки ограничувања / намалување на нивните емисии на стакленички гасови во две обврски периоди. Првиот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2008-2012 година, а вториот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2013-2020, во очекување на Доха амандман влегувањето во правна сила. А нова платформа на преговорите според Конвенцијата започна кој се планира да испорача нови и универзален стакленичките гасови за намалување на протоколот, правен инструмент или други исход со правна сила до 2015 година за период надвор 2020 година.
Република Македонија е потписничка на Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) како не-Анекс I и потписник на Протоколот од Кјото, без квантифицирани емисија ограничување и намалување на посветеност (QELRC). Република Македонија е земја-кандидат за Европската унија (ЕУ) и, за анализа на овој извештај, се претпоставува дека тоа би можело да стане членка во 2020 година. Оценување од пристапувањето на Кипар и Малта, две членки на ЕУ, кои беа, исто така, не-Анекс I Страните на UNFCCC, Република Македонија ќе биде побарано да побара да стане Анекс I земјата како дел од ЕУ преговарачкиот процес.


Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) е меѓународна еколошка договор со цел да се "стабилизира стакленички гасови концентрации во атмосферата на ниво што би се спречило опасното антропогено мешање во климатскиот систем." Протоколот од Кјото на UNFCCC е меѓународен договор што поставува обврзувачки обврски за индустријализираните земји да ги намалат емисиите на стакленички гасови. Како дел од Протоколот од Кјото, многу развиени земји се согласија да правно обврзувачки ограничувања / намалување на нивните емисии на стакленички гасови во две обврски периоди. Првиот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2008-2012 година, а вториот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2013-2020, во очекување на Доха амандман влегувањето во правна сила. А нова платформа на преговорите според Конвенцијата започна кој се планира да испорача нови и универзален стакленичките гасови за намалување на протоколот, правен инструмент или други исход со правна сила до 2015 година за период надвор 2020 година.Република Македонија е потписничка на Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) како не-Анекс I и потписник на Протоколот од Кјото, без квантифицирани емисија ограничување и намалување на посветеност (QELRC). Република Македонија е земја-кандидат за Европската унија (ЕУ) и, за анализа на овој извештај, се претпоставува дека тоа би можело да стане членка во 2020 година. Оценување од пристапувањето на Кипар и Малта, две членки на ЕУ, кои беа, исто така, не-Анекс I Страните на UNFCCC, Република Македонија ќе биде побарано да побара да стане Анекс I земјата како дел од ЕУ преговарачкиот процес.Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) е меѓународна еколошка договор со цел да се "стабилизира стакленички гасови концентрации во атмосферата на ниво што би се спречило опасното антропогено мешање во климатскиот систем." Протоколот од Кјото на UNFCCC е меѓународен договор што поставува обврзувачки обврски за индустријализираните земји да ги намалат емисиите на стакленички гасови. Како дел од Протоколот од Кјото, многу развиени земји се согласија да правно обврзувачки ограничувања / намалување на нивните емисии на стакленички гасови во две обврски периоди. Првиот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2008-2012 година, а вториот период на обврски се однесува на емисиите помеѓу 2013-2020, во очекување на Доха амандман влегувањето во правна сила. А нова платформа на преговорите според Конвенцијата започна кој се планира да испорача нови и универзален стакленичките гасови за намалување на протоколот, правен инструмент или други исход со правна сила до 2015 година за период надвор 2020 година.

Република Македонија е потписничка на Обединетите нации Рамковната конвенција за климатски промени (UNFCCC) како не-Анекс I и потписник на Протоколот од Кјото, без квантифицирани емисија ограничување и намалување на посветеност (QELRC). Република Македонија е земја-кандидат за Европската унија (ЕУ) и, за анализа на овој извештај, се претпоставува дека тоа би можело да стане членка во 2020 година. Оценување од пристапувањето на Кипар и Малта, две членки на ЕУ, кои беа, исто така, не-Анекс I Страните на UNFCCC, Република Македонија ќе биде побарано да побара да стане Анекс I земјата како дел од ЕУ преговарачкиот процес.
Loading
Најмногу стакленички гасови се емитуваат при производство на кој од наведените пијалоци во нашата држава:


Испрати


Пораки

Очекуваме сета досегашна декларативност да биде преточена во конкретни мерки за акција. Очекуваме, краткорочните, да ги замениме со долгорочни решенија. Културата на расфрлање да ја замениме со култура на одржливост. Себичните интереси да ги замениме со интересите на човештвото. Површната реторика да ја замениме со конкретни дела. И тоа не заради нас, туку заради нашето потомство

Д-р Ѓорге Иванов, . претседател на Република Македонија

Со оваа комуникација во рака, земјата е целосно подготвена за самитот во Париз

Алесандро Фракасети, заменик на постојниот претставник на УНДП

Пред нас стои предизвикот на имплементацијата на предложените мерки од Планот

Стево Темелковски, зам. министер за животна средина и просторно планирање

Последно видео

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен